Жауапкершіліктен бас тарту

Сайттың жауапкершілігінен бас тарту 

Жауапкершілікті шектеу
Жаңалықтар сайтының әкімшілігі egemen.kz барлық жарияланған жаңалықтар мен материалдардың дәлдігі мен өзектілігін қамтамасыз етуге тырысады. Дегенмен, Әкімшілік қол жетімді ақпараттың абсолютті дәлдігіне немесе сенімділігіне кепілдік бере алмайды және ықтимал қателіктер мен олқылықтар үшін жауап бермейді.

Ақпаратты пайдалану
Сайтта ұсынылған ақпарат egemen.kz, тек жалпы ақпараттық мақсаттарға арналған. Пайдаланушылар сайттың мазмұнын өз тәуекелдеріне пайдаланатындығын білуі керек. Сайт әкімшілігі жарияланған ақпаратты пайдалану немесе оған сену нәтижесінде туындаған кез келген салдар үшін жауап бермейді.

Сыртқы сілтемелер
Сайтта egemen.kz сыртқы ресурстарға сілтемелер орналастырылуы мүмкін. Әкімшілік осы сыртқы сайттардың мазмұнын немесе құпиялылық саясатын бақыламайды және жауап бермейді.

Өзгерістер мен жаңартулар
Сайт әкімшілігі алдын ала ескертусіз кез келген уақытта сайт мазмұнына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Пайдаланушыларға өзгерістер үшін шарттар мен ережелерді үнемі тексеріп отыру ұсынылады.

Соңғы жаңалықтар

Италияда G7 саммиті өтеді

Әлем • Бүгін, 11:33